Categorieën

Informatie

Algemene voorwaarden

Definities
Verkoper; firma Ben van Erp Tuning, geregistreerd via de Kamer van Koophandel onder nummer 06042079
Bestelling; de bestelling via www.benvanerp.nl
Potentiële Koper; de bezoeker die via www.benvanerp.nl een bestelling heeft geplaatst.
Koper; de potentiële koper, van wie de bestelling schriftelijk of mondeling door www.benvanerp.nl geaccepteerd is.
Afkoelingsperiode; de wettelijke periode waarbinnen de consument (natuurlijke persoon) het recht heeft de geleverde zaken te retourneren. 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen via www.benvanerp.nl. Inkoopvoorwaarden van de koper, worden zonder verdere bevestiging hiervan, integraal afgewezen. 

Aanbiedingen
Bij het maken van deze website is uiterste zorg betracht met de opgave van specificaties. Ondanks dat kunnen deze sporadisch afwijken van hetgeen gecommuniceerd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruikte producten. Wanneer een product gebruikt is, dan wordt dit altijd vooraf gemeld via de website.

Een koop komt tot stand wanneer de bestelling van de potentiële koper door een medewerker van www.benvanerp.nl schriftelijk of mondeling geaccepteerd is, danwel wanneer de bestelling door www.benvanerp.nl aan de koper verstuurd wordt.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Levering
www.benvanerp.nl maakt voornamelijk gebruik van TNT als transporteur van de bestellingen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een medewerker van www.benvanerp.nl de goederen zelf bezorgd. In overleg kan een bestelling afgehaald worden. www.benvanerp.nl behoud het recht voor om een transporteur naar eigen inzicht aan te stellen, tenzij expliciet anders overeengekomen met de koper. 

Betaling
Betaling geschiedt via de door voor beschikbare betalingsmiddelen via benvanerp.nl In een uitzonderlijk geval kan benvanerp.nl de koper een periode gunnen, waarbinnen de betaling gedaan moet zijn.In het geval dat de betaling niet binnen de door benvanerp.nl gestelde periode binnen is, dan zal de dan geldende wettelijke rente in rekening gebracht worden. 

Garantie
www.benvanerp.nl neemt de garantievoorwaarden over van de fabrikant van het geleverde product. Bij zaken waarop dit niet van toepassing is, zoals gebruikte onderdelen of zelf gefabriceerde onderdelen, is de garantie 3 maanden. Op goederen welke gemaakt zijn naar specificatie van de afnemer, wordt slechts garantie verstrekt, wanneer deze goederen afwijken van hetgeen vooraf overeengekomen. 

Bij misbruik of verkeergebruik van de door www.benvanerp.nl geleverde zaken wordt geen garantie gegeven. 

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde zaken wordt door gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 

Afkoelingsperiode particulieren
www.benvanerp.nl hanteert een afkoelingsperiode van 2 weken vanaf het moment dat hetgeen besteld bezorgd is op het adres van de koper. Na retour ontvangst van de geleverde zaken, volgt er een creditnota. In het geval dat de zaken door de koper gebruikt zijn, dan zal een door www.benvanerp.nl vastgestelde verlaging van de creditnota toegepast worden. 

In het geval dat de koper een product besteld welke op specificatie van de koper aangepast wordt, dan vervalt het recht op retournering.

Toepasselijk recht
Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk. De verkoper bepaald bij geschillen de locatie waar het geschil bij de bevoegde rechter wordt voorgelegd.